ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

รายวิชาที่มีอยู่

ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101

ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

2. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว  โฆษณา  และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน

4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ 

    ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ใน

    ความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

6. ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายอย่างเหมาะสม

7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วย

    เหลือในสถานการณ์ ต่างๆอย่างเหมาะสม

8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

    หรือ อ่านอย่างเหมาะสม

วิเคราะห์  อธิบาย  จุดมุ่งหมายการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
และเทคนิคของศิลปินในสร้างสรรค์และการแสดงออกทางทัศนศิลป์
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์  
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
เพื่อให้เห็นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์รักความเป็นไทย 
ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นในการทำงาน

ครูบุญเลิศ  อละสัตย์

 ครูบุญเลิศ  อละสัตย์


      ศึกษาความหมาย  ความเป็นมาของการวาดภาพหุ่นนิ่ง  

วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอดำ  

เทคนิคการวาดภาพด้วยดินสอดำ  

หลักการทัศนธาตุมาและการจัดองค์ประกอบศิลป์   

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการวาดภาพด้วยดินสอดำ  

วิเคราะห์ขั้นตอนในการวาดภาพ 

นำมาสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดหุ่นนิ่งในลักษณะของตนเอง  

 เพื่อให้มีทักษะในการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอดำ 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

 และสามารถประเมินคุณค่าผลงานวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอดำครูบุญเลิศ  อละสัตย์

ครูบุญเลิศ  อละสัตย์

1. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
2. อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ
3. ครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอ