ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101

ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

2. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว  โฆษณา  และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน

4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ 

    ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ใน

    ความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

6. ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง  และคำอธิบายอย่างเหมาะสม

7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วย

    เหลือในสถานการณ์ ต่างๆอย่างเหมาะสม

8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

    หรือ อ่านอย่างเหมาะสม