วิเคราะห์  อธิบาย  จุดมุ่งหมายการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
และเทคนิคของศิลปินในสร้างสรรค์และการแสดงออกทางทัศนศิลป์
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์  
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
เพื่อให้เห็นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์รักความเป็นไทย 
ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นในการทำงาน

ครูบุญเลิศ  อละสัตย์

 ครูบุญเลิศ  อละสัตย์


      ศึกษาความหมาย  ความเป็นมาของการวาดภาพหุ่นนิ่ง  

วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอดำ  

เทคนิคการวาดภาพด้วยดินสอดำ  

หลักการทัศนธาตุมาและการจัดองค์ประกอบศิลป์   

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการวาดภาพด้วยดินสอดำ  

วิเคราะห์ขั้นตอนในการวาดภาพ 

นำมาสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดหุ่นนิ่งในลักษณะของตนเอง  

 เพื่อให้มีทักษะในการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอดำ 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

 และสามารถประเมินคุณค่าผลงานวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอดำครูบุญเลิศ  อละสัตย์

ครูบุญเลิศ  อละสัตย์